Banner
Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
Apakah perlu Uji Kompetensi Nasional Dilaksanakan
Sangat Perlu
Perlu
Ragu
Tidak Perlu
  Lihat
Statistik
  Visitors : 44366 visitors
  Hits : 6191 hits
  Today : 1 users
  Online : 1 users
:: Kontak Admin ::

yusuf_hidayah    
Agenda
23 October 2020
M
S
S
R
K
J
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

SASAKALA ANJUNG JEUNG SALAMAYA

Tanggal : 24-08-2013 11:10, dibaca 856 kali.

       Jaman baheula kacaritakeun sang Raja panjalu kagungan putri nu jenengana Ajung Sari, nu geulis ka wanti-wanti endah kabina-bina, dugika raja-raja nu katarik pihari pentang asmara ku sang Putri.
    Malah mah Raja Dayeuh luhur  nu namina Panji Boma sareng rai na nu jadi Raja Kawali dugika bersaing, sumping ka panjalu ngadeheus ka sang Prabu Seja ngalamar putrina.
    Sang Prabu bingung mana nu bade ditampi akhirna di ayakeun saembara balap lumpat, nu ngawitna ti kawali dugika panjalu, saha nu kenging bakal di tikahkeun ka putri Anjung Sari. Dua raja rai raka ngatujuan, ahirna Panji Boma jeung Maha Raja Kawali ngadu kasakten, pada-pada ngaluarkeun elmu andalana.
    Panji Boma ngaluarkeun Aji Bayu Rota sedengkeun Maha Raja Kawali ngaluarkeun Aji Kidang Kencana. Beleset ...beleset ... eta dua jago lumpat gancang kacida alabatan paser, dua nana pada sakti jeung saimbang.
    Panji Boma nu sakti mandraguna luncat ngacleung tangkal kalapa. Sret ....! sakilat nyabut peudang na crass....! di pake ngababad palapah kalapa (baralak), terus eta baralak dijieun alat napak dua dampal na, tuluy hiber ngalayang kawas kapal nyuruwuk nuju ka panjalu, Maha Raja kawali katinggaleun jauh di tukang.
    Maha Raja Kawali ge teu eleh geleng salianti ngaluarkeun elmu kidang kencana maneh na ngaluarkeun elmu gaib nu bisa ngalengit, sakicep geus aya dina jero saku baju kere Panji Boma. Barang nepi ka hiji tempat Panji Boma turun, terus ngaliek ka tukang.
Panji Boma ngaruwuk tumpak baralak jiga nu maen ski, terus nyirorot turun ereun dihiji tempat. Panji Boma ngaliek ka tukang, tetela Maha Raja Kawali teu katempo irung-irung na acan, panyangkaana pasti adina katinggaleun jauh. Kalantaran hanaang hayang nginum tapi caina euweuh, kapaksa maneh na ngarogamang kana pesakna.
    Maha Raja kawali barang ningal tangan Panji Boma rek ngodok pesakna waiyuh manehna luncat, tapi teu ka tembongeun Panji Boma sabab mapatkeun halimunan Panji Boma meureut pesak baju kerena. Aneh bin ajaib tina pesakna ngecer cai terus di uyup ku manehna.
    Nurutkeun carita eta tempat teh engke na jadi situ nu di sebut  ciater. Harita ciater ci=cai ater=ngacer Maha Raja Kawali nembongken jilimna, Panji Boma kaget nempo adi na geus aya di hareupeun teus ngudag, tapi Maha Raja Kawali sakicep geus teu katingali Panji Boma kukulutus handeueul eleh lumpat ku adi na nu tetela kasaktian na jauh di luhurenana.
    Akhirna nu panghelana datang ka panjalu teh Maha Raja Kawali, Panji Boma katinggaleun jauh. Sang raja panjalu akhirna nampi kana panglamar Maha Raja Kawali.Panji Boma meuteugteung hate na sabada pamtan ka sang Prabu, terus ngajeungkat indit ka dayeuh luhur.
    Ningali raka na mulang bari jiga nu ambek Maha Raja Kawali ngageroan, tapi lanceukna geus ngabeleuseut manten.
    Maha Raja Kawali oge pamitan ka sang prabu, terus mulang ka Kawali, Putri Anjung Sari ningali gagalagat kitu, nyuhunkeun ijin ka rama na bade nyareungan Maha Raja Kawali, sang Prabu ngawidian, nu ahirna babarengan numpak kuda nuju ka kawali.
    Dina hiji tempat di pegat ku Panji Boma barang ningali rakana ngajeugat bari romana jiga nungandung dendam, Maha Raja Kawali sareng Anjung Sari lungsur tina kudana.
    Panji Boma panas ningali Maha Raja Kawali babareungan jeung Anjung Sari nu di pikacintana, Panji Boma teu loba carita terus nerajang Maha Raja Kawali. Ahirna galungan teu bisa di hindarkeun deui Anjung Sari nyoba misahkeun  tapi teu bisa, ahirna Anjung Sari naek kuda ngabeuleusat ka panjalu rek menta bantuan ka ramana, Maha Raja Kawali teu ngalawan ngan ukur nangkisan jeung ngahindar tina serangan sabab anjeun na teu tega nyilakakeun lanceukna, nu balukarna beuki lila jadi beuki ka deuseuk.
    Tenggeulan Panji Boma keuna pisan kana iga burungna. Bukk ...! Maha Raja Kawali awakna ngadayagdag leungit ka saimbangan. Panji Boma nu ka asupan setan teu mere kasempatan terus luncat bari sakaligus nyabut pedangna, terus pedang di sabetkeun kana beuheung adina. Cress...! pedang nyamber,  beuheung Maha Raja Kawali nepi kasapat ngacleung sirahna, terus eta sirah di samber ku Panji Boma, geutih ngacer tina popotongan beuheung Maha Raja Kawali, geus kitu awakna rubuh kana taneh, tapi aneh na awak Maha Raja Kawali ngadadak leungit.
    Panji Boma kaget bareng nempo awak Maha Raja Kawali leungit, ret maneh na ngareret kana sirah adina boloboran geutih nu di jing-jing ku leungeun keunca.
    Saeutik lelembutan na baralik deui, ahirna manehna sadar  tadi maneh na geus ka asupan setan serta geus nyien dosa gede maehan nu jadi adi, tuluy manehna ngagurung ceurik bari ngagelenturan sirah adina. “Ayiiii...! hampura akang , ayi ! akang tadi teu sadar nepika nandosa ayi. Akang teh kasurupan setan.” Kitu sasambatna Panji Boma.
    Teu lila jol sang raja panjalu jeung putri Anjung Sari datang. Datangna sang prabu jeung Anjung Sari sadeukeut netra sabab sang Prabu ngagunakeun kasaktian na, tapi hanjakal na telat.
    Balukar na teu bisa misah nu begalan pati Maha Raja Kawali geus jadi korban, Anjung Sari ngajeurit ningali layon Maha Raja Kawali nu tinggal sirah na wungkul sang prabu dugika gogodeg, teu sangka Panji Boma nepika teuleugeus tega maehan nu jadi adi.
    Panji Boma bareng ningali sang prabu rewas kacida, waiyuh na manehna ngajelaskeun kajadian nu sabenerna, sang prabu ngama’lum. Sang Prabu, ahirna ngabere kabijaksanaan pikeun nenangkeun hate Panji Boma. Lamaran Panji Boma ditarima, moal di lila-lila deui isuk ge putrina rek di tikah keun ka Panji Boma, asal rombongan ti dayeuh luhur ulah telat datang, ulah kabeurangan, Panji Boma satuju.
    Akhirna sang Prabu jeung putrina mulang deui ka Panjalu, Panji Boma mulang ka dayeuh luhur bari nga jing-jing sirah adina, geutih ngareclakan sapanjang jalan.
    Harita teh tengah peuting, kaayaan di tapel wates dayeuh luhur sepi jempling, teu lila ti kajauhan ngadenge sora ajag babaung  di seling ku sora manuk jurig, mantak muringkak bulu punduk. Bulan purnama sabagian kahalangan ku mega, nyaangan  hiji jalma nu keur ngagali taneh, ciri eta jalma buuk panjang sataktak, make mahkota dina sirahna, pakean na mangrupa baju kere jeung calana panjang serta samping, jiga pakean raja, dina cangkeng na nyoren pedang si horeng eta jalma teh Panji Boma nu rek nguburkeun sirah adi na. Geutih nu ngucur tina beuheung Maha Raja Kawali masehan taneh nepika jadi beureum, nepika ayeuna eta taneh teh di sebut taneh  beureum.
    Sa anggeus nguburkeun adina, Panji Boma ngumpulkeun prajurit jeung rahayat sangkal ngawal anjeuna ka panjalu rek nikah ka putri raja nu namina Anjung Sari tapi eta pernikahan teh aya syaratna nyaeta ulah kabeurangan, mun rombongan panganten lalaki datang ka panjalu geus bijil sarangenge nu ngandung harti perkawinan babal, Panji Boma nyanggupan eta syarat maneh na geus buled hate rek ngawin Anjung Sari tapi dina gagal nage teu nanaon.
    Akhirna peuting harita rombongan Panji Boma ngaleut bari marawa obor nuju ka panjalu sabagian harta karajaan dayeuh luhur nu mangrupa emas di candak dina gotongan.
    Teu karasa harita rombongan nepika tempat Maha Raja kawali di paehan nepika awakna leungit.
    Barang rombongan geus ngalewatan windu raja, di hiji tempat nyaeta tempat garelut na Panji Boma jeung Maha Raja Kawali, serta tempat ngilesna raga Maha Raja, ngadadak nu mawa barang-barang  jeung seserahan lalabuh tingguduprak lantaran barang-barang nu di bawa na ngadadak jadi beurat teu bisa di angkat, barang nu sa gede perep ge karasana ratusan kati sakabeh jalma ngajarenghok nempo kajadian aneh eta.
    Rey bulu punduk jalma-jalma nu aya didinya ting purinding terus barabacaan sabisa bisa, tapi najan geus saling singlar oge, tetep wae eta barang-barang teh beurat eweh nu sanggup ngangkat.
    Panji Boma coba-coba ngaluarkeun kasaktean na, pikeun ngangkat eta barang, tapi nepika gogobrot kesang tetep eta barang  teh teu ongget-ongget.
    Nu akhirna nu rek kawin teh babal da kaburu bijil sarangenge manten. Panji Boma marentahkeun ka rahayatna sangkan ngarungkupan harta bandana ku taneh, kulantaran loba teuing, nepi  jadi gundukan nu ayeuna di sarebat ANJUNG Panji Boma nenden batu gede di luhuren na sabage tanda yen didinya aya pendeman harta na.
    Kaanehan eta tempat tara jadi pepelakan temoat eta di sebut SALAMAYA (sala/sela=nu ngahalangan maya=samar). Rombongan ahirna balik deui sanajan gagal kawin, tapi Panji Boma jembar hate malah terus nepangan Raja Panjalu rek sasadu jeung nyaritakeun lalakuna, saur sang prabu nu ngahalangan teh nyaeta RAGA GAIB Maha Raja Kawali nu teu ridoeun Panji Boma rerendengan jeung Anjung SARI.

Tamat...........!!Pengirim : Nova Andrian
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :

Pengirim : JarredHib -  [jarredfupt@yandex.ru]  Tanggal : 14/10/2015
http://antibioticswithoutadoctorsprescription.top/
<a href=http://antibioticswithoutadoctorsprescription.top/>antibiotiÑ</a>

Pengirim : Dorothyfume -  [jghgfhfgfg@uglewmail.pw]  Tanggal : 02/10/2015
Long Term Side Effects Of Viagra Ibuprofen Alzheimer 2010 Cialis Generic Which Is Better <a href=http://www.netvibes.com/zolpidem>Zolpidem Lc</a>. Aspirin Phenylephrine Purchase cheap cialis onlinebuy brand professional difference usato farmaci allgemeiner Preisnachlass can you order 20 mg soft see unterschied normal. Buy Prescription Cheap Online Alesse Yasmin Zovirax Propecia No Prescription Sildenafil Citrate . Type I Hypertension Cause Zyrtec Otc Open . Lipitor Is A Simvastatin Boils Keflex <a href=http://www.netvibes.com/pricestramadol>Tramadol Online Overnight Uk</a> Ambien Vs Claritin Phosphorus Osteoporosis Parathyroid Hormone Buy Diovan Usa RxList The Internet Drug Index for prescription drugs buy medrol perth australia - 27 Oct 2011. Desire to do like cheap canada drugs drugs at your your your.

Pengirim : qv7WZOiALJHH -  [yw6zzb4m2@mail.com]  Tanggal : 04/07/2015
Overall RatingFoodServiceAtmospherePrice/ValueRomanceSuitable for ChildrenBe Sure to Try: Oh, just try everything! We had so much fun trniyg all the different foods. I am a fairly picky eater but I found MORE than enough to eat.General tips: Make a ADR. We had one and were seated after about 10 minutes but they were telling people over 1 1da2 hour wait.TheMouseForLess tips: It wasn\'t a cheap meal by any means but it was MORE than worth every penny.Extra Comments: I snuck down to the check in desk earlier in the day and informed them we were celebrating my parents 25th wedding anniversary. When we checked in, the girl that sat us down (who was the sweetest person!) presented my parents with a card with congrats all in their own native languages.Of course, my mom started crying and I wasn\'t far behind! After we finished eating, my parents were presented with a special dessert! It was so special! We will never forget our night here! http://kejrqhc.com [url=http://theeiq.com]theeiq[/url] [link=http://sttelhww.com]sttelhww[/link]

Pengirim : j4PHjyG6DRs -  [8cydkwxltnh@mail.com]  Tanggal : 02/07/2015
If you\'re reading this, you\'re all set, <a href=\"http://tlhlixwlad.com\">padenrr!</a>

Pengirim : 2tv1JwvR9a0 -  [bijyapy6nd3@yahoo.com]  Tanggal : 28/06/2015
Overall RatingFoodServiceAtmospherePrice/ValueRomanceSuitable for ChildrenOkay for Couples: Yes , but very loud and busyBe Sure to Try: The variety of<a href=\"http://zoqwabh.com\"> acarfin</a> flair here is great, the Hummus and soups are a must. Not much for american adult foods, just for kids. However if your not into the curry & couscous you may not appreciate the variety and flavers. We including my 8 year old loved trying it all. If staying at animal kingdom lodge you can take a tour of the Boma and jiko (?) and they give out plenty of samples, but they do omit the kitchens, but you can meet thea chef or two.General tips: Like most suggestions get reservation, esp. if you need a specific time. TheMouseForLess tips: All you can drink included.Extra Comments: Although the dishes are very different they do offer a kids fare, and kid friendly deserts. The BOMA sign behind the desk makes for a cute picture.

Pengirim : 8wOOhvlrkZs -  [h5549zk2loi@yahoo.com]  Tanggal : 27/06/2015
Overall RatingFoodServiceAtmospherePrice/ValueRomanceSuitable for ChildrenThere are a lot of exotic food checios. Try a little of everything because you will be surprised. There is also a kid\'s buffet station with more common foods (i.e., mac and cheese). Some of the different checios include watermelon rind salad (sounds weird, but it\'s very good), crusted prime rib, coconut curry seafood stew (really tasty and one of my favorites), different varieties of hummus and lavosh, and other salads. Desserts include cassava cake, zebra domes, and cookies and brownies for the kids.Be Sure to Try: Try a little of everything. I try something new each time I go and am usually pleasantly surprised. The zebra domes are delicious.General tips: Definitely make sure you have an ADR because this place gets very crowded. We went at 5 and the buffet line gets very backed up. There is only one. After I went through the first time, I skipped the meats (which is where most of the line is) and just went to the other stations without having to wait in the long line. TheMouseForLess tips: Reasonable as part of the DDP, a lot of interesting food checios that you wouldn\'t normally get to eat. The atmosphere is great. Be sure to visit the animals on property before or after your meal. The hotel is a very short bus ride from Animal Kingdom.

Pengirim : Rebeccagoks -  [jhfgfgfdgfd@outlook.com]  Tanggal : 25/05/2015
Levitra Latest Suspect In Sports Doping Depakote And Ms . Lexapro Menometrorrhagia Benefits Or Viagra <a href=https://archive.org/details/OfloxacinMg>Order Ofloxacin No Prescription</a> Low Estrogen Levels And Hair Loss Fatigue Fake Lipitor Metronidazole 500 Mg Giardia Norgestimate Ethinyl Estradiol Canada . Order Lisinopril No Script What Is Doxycycline Prescribed For Bacterial Infections Tarceva Doxycycline Non Small <a href=https://archive.org/details/Tramadol50mgNoPrescription>Tramadol Online Pharmacy</a>. Reglan 500 Mg Canadian Pharmacy Zofran For Seasickness Dosage How Taken Lexapro And Xanax Allergic Rash From Bactrim .

Pengirim : Robertasam -  [uytgjhjf@outlook.com]  Tanggal : 24/05/2015
Bupropion Online No Script Amitriptyline Stories Metoprolol To Amlodipine Conversion <a href=https://archive.org/details/XanaxOvernightShipping>xanax bar song</a>. Scientific Atlanta Migraine Tylenol 5 Not Working Gain Remeron Weight Aspirin Insomnia . Success Metformin I Want To Order Gel Without A Prescription . Methotrexate And Memory Loss Sero Negative Topamax Glycine <a href=http://www.netvibes.com/adipexsale>Buy Azithromycin Paypal</a> Cheapest Metformin With Free Shipping Pressure|cholesterol. Stop Smoking, Discount System, Visa, Cholesterol. If you acquire more info concerning furosemide kindly check out Pharmacy. Lamictal Angry Hypothyroidism Low Testosterone

Pengirim : Dorothyea -  [gwexchgvgswgf@outlook.com]  Tanggal : 22/05/2015
Canada Pharmacy Allegra-d Finasteride Results Pictures Generic Propecia . Tardive Dyskinesia And Prevacid How Many Hours Augmentin <a href=http://www.netvibes.com/adipexsale>Adipex In Usa</a> Trimethoprim And Metronidazole Online Consultation Buying Cipro Over The Counter Online MediResource Inc. - MediResource reaches millions of Canadians each year. Nizoral Pro . Prednisone Side Effects Poison Ivy Nature Made Saw Palmetto Softgels Coumadin Bare Metal Stent <a href=http://www.netvibes.com/zolpidem>Zolpidem Espanol</a>. Motrin Epidural Ibuprofen Overdose 2009 Ibuprofen Before Sports Marathon Singulair And Nests .

Pengirim : Janicesa -  [kljgoutif@outlook.com]  Tanggal : 21/05/2015
Naproxen Vitamin B Side Effects Zetia Chest Unexplained Muscle Pain Nickel Allergy Aluminum <a href=https://archive.org/details/XanaxOvernightShipping>xanax bar sizes</a>. Drug Interactions And Prozac Together Us Offers Viagra To Play Over Afghan Warlords Hyperglycemia With Prednisone Use Duration Celebrex Ship To Canada . Metoprolol And Pregnant Renova Reviews Retin A Micro . Seroquel Illegal Usage Lisinopril Clear <a href=http://www.netvibes.com/adipexsale>Doxtater, Roggie, Keruski, Schroy, Orvis, Zieren, and Spencer all visit Victory Lane Evans Millsâ¦â¦â¦â¦â¦Even though the skies were overcast and looked like rain, mother nature held off to give us another great night of racing action ...</a> Viagra Litigation Lawyers Joslin Diabetes Center Indianapolis Prednisone Solumedrol Calculator Skatepark Plan B Demo


   Kembali ke Atas